General Manager Accounting là gì? Các công việc GM Accounting phải làm

Published by TaiPhan on  

GM Accounting là Người đứng đầu bộ phận kế toán thường là Kế toán trưởng. Có trách nhiệm quản lý chung tất cả các hoạt động, giám sát, theo dõi và đánh giá các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán.

I. General Manager Accounting là gì?

GM Accounting là Kế toán trưởng. Người đứng đầu bộ phận kế toán. Có trách nhiệm quản lý chung tất cả các hoạt động, giám sát, theo dõi và đánh giá các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán.

General Manager Accounting là gì? Các công việc GM Accounting phải làm

II. Trách nhiệm GM Accounting

- Quản lý và giám sát các hoạt động hàng ngày của bộ phận kế toán.

- Theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán và lập các báo cáo hoặc báo cáo tài chính.

- Thiết lập và thực thi các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp.

- Phối hợp và hoàn thành kiểm toán hàng năm.

- Đáp ứng các mục tiêu kế toán tài chính.

- Thiết lập và duy trì các hồ sơ và hồ sơ tài chính để ghi lại các giao dịch.

III. Các công việc GM Accounting phải làm

- Lập kế hoạch, thực hiện và giám sát chiến lược kế toán tổng thể.

- Giám sát hoạt động kế toán hàng ngày.

- Chịu trách nhiệm về các khoản phải trả / phải thu, biên lai thu tiền, sổ cái, bảng lương và các tiện ích, ngân quỹ, ngân sách, dự báo tiền mặt, phân tích phương sai thu chi, đối chiếu tài sản vốn, đối chiếu báo cáo tài khoản ủy thác, kiểm tra, hoạt động tài sản cố định, hoạt động nợ, v.v.

- Theo dõi và phân tích dữ liệu kế toán.

- Xây dựng và theo dõi KPI kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính .

- Tuân thủ các phương pháp, chính sách và nguyên tắc kế toán phù hợp.

- Khuyến khích các nhân viên khác tuân thủ các quy tắc riêng.

- Tuyển dụng và thuê nhân viên mới.

- Đào tạo nhân viên mới.

- Thực hiện và giám sát các cuộc kiểm toán hàng năm.

- Chuẩn bị và trình bày KPI cho các bên liên quan

IV. Các kỹ năng GM Accounting cần có

- Tư duy phản biện

- Kỹ năng đánh giá

- Kỹ năng ra Quyết định

- Kiến thức về phần mềm kế toán mới .

- Kỹ năng toán học xuất sắc

- Kĩ năng giao tiếp

- Quản lý thời gian

- Kỹ năng tổ chức

- Kỹ năng giải quyết vấn đề

- Kỹ năng lãnh đạo

- Kỹ năng hành chính

- Kỹ năng Giám sát

- Làm việc nhóm

- Định hướng một cách chi tiết.

V. Các yêu cầu để trở thành GM Accounting

- Có kỹ năng sử dụng các phần mềm kế toán, cơ sở dữ liệu và MS Office.

- Có khả năng thao tác với lượng lớn dữ liệu.

-  Có kiến thức chuyên sâu trong ngành kế toán về các quy định sổ sách và kế toán.

- Cẩn thận và đảm bỏa độ chính xác cao.

- Có khả năng chỉ đạo và giám sát.

- Có bằng cử nhân kế toán hoặc tài chính

Chủ đề:General Manager AccountingAccountGMManager
Từ khóa: General Manager Accounting là gì
Nguồn: