Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

Published by TaiPhan on  

Báo cáo tài chính là một các báo cáo ngắn gọn về kết quả hoạt động tài chính của công ty. Báo cáo tài chính bao gồm bảng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.


Báo cáo tài chính là gì?

I. Báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một tập các báo cáo ngắn gọn tóm tắt về kết quả hoạt động tài chính, tình hình tài chính và các dòng tiền của công ty. Báo cáo tài chính bao gồm bảng báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán và bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ. 

Báo cáo tài chính thường được kiểm toán bởi các cơ quan chính phủ, kế toán, công ty… để đảm bảo tính chính xác và cho các mục đích về thuế, tài chính hoặc đầu tư.

II. Lợi ích của Báo cáo tài chính

- Giúp đánh giá tình hình hoạt động, khả năng mang lại lợi nhuận, cách sử dụng dòng tiền hợp lý của công ty.

- Để xác định xem doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ hay không.

- Để theo dõi kết quả tài chính, kịp thời phát hiện các vấn đề trong quá trình hoạt động.

- Để điều tra chi tiết của các giao dịch kinh doanh của công ty trong quá trình hoạt động.

- Để sử dụng làm cơ sở cho báo cáo hàng năm cho các cổ đông và nhà đầu tư của công ty.

Báo cáo tài chính là gì?

III. Báo cáo tài chính bao gồm những gì?

1. Bảng cân đối kế toán (The Balance Sheet)

Một trong những báo cáo tài chính là bảng cân đối kế toán. Nó cho thấy tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu của công ty. 

Trong báo cáo này, tổng của tất cả các tài sản phải khớp với tổng của tất cả các khoản nợ phải trả và vốn chủ sở hữu. Thông tin tài sản trên bảng cân đối kế toán được chia thành tài sản hiện tại và tài sản dài hạn. 

Tương tự, thông tin về nợ phải trả được chia thành nợ hiện tại và nợ dài hạn. Sự phân tầng này rất hữu ích cho việc xác định tính thanh khoản của một doanh nghiệp. Cho thấy khả năng doanh nghiệp có đủ tài sản để thanh toán các khoản nợ hiện tại của mình. 

Bảng cân đối kế toán cũng được sử dụng để so sánh mức nợ với số vốn chủ sở hữu đầu tư vào doanh nghiệp, xem mức độ đòn bẩy của nó có phù hợp hay không.

2. Báo cáo thu nhập

Một báo cáo tài chính khác là báo cáo thu nhập. Nó thể hiện kết quả hoạt động và hoạt động tài chính của công ty trong kỳ báo cáo. Chủ yếu tập trung vào doanh thu và chi phí của công ty trong một giai đoạn cụ thể. Khi các chi phí được trừ khỏi doanh thu, báo cáo sẽ tạo ra một con số lợi nhuận của công ty được gọi là thu nhập ròng.

Cấu trúc chung của nó là bắt đầu với tất cả các khoản doanh thu được tạo ra, từ đó giá vốn hàng bán được trừ đi, sau đó là tất cả các chi phí bán hàng, chi phí chung và chi phí quản lý. Và cuối cùng là lợi nhuận, cho thấy công ty đang lãi hoặc lỗ.

3. Báo cáo lưu chuyển tiền mặt (Cash Flows)

Báo cáo tài chính cuối cùng là báo cáo lưu chuyển tiền tệ. Nó cho thấy những thay đổi về dòng tiền của một công ty.  Giúp đánh giá được khả năng công ty tạo ra tiền mặt để thanh toán các nghĩa vụ nợ, tài trợ cho chi phí hoạt động và các khoản đầu tư.

Dòng tiền sẽ được chia làm 3 phần: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính. 

- Phần hoạt động kinh doanh: phần lớn tất cả các dòng tiền thường được liệt kê trong phần hoạt động kinh doanh, trong đó trình bày các dòng tiền vào và ra liên quan đến các hoạt động cơ bản của doanh nghiệp, chẳng hạn như từ những thay đổi trong số dư các khoản phải thu, hàng tồn kho và các khoản phải trả. 

- Phần hoạt động đầu tư chứa các dòng tiền từ việc mua hoặc bán các công cụ đầu tư, tài sản hoặc các hoạt động kinh doanh khác. 

- Phần hoạt động tài chính chứa các dòng tiền liên quan đến việc mua hoặc trả nợ, phát hành cổ tức, bán cổ phiếu, v.v. 

4. Ghi chú bổ sung

Khi báo cáo tài chính được phát hành cho bên ngoài thì cũng phải bao gồm các ghi chú bổ sung. Những ghi chú này bao gồm giải thích về các hoạt động khác nhau, chi tiết bổ sung về một số tài khoản và các khoản mục khác theo quy định của khuôn khổ kế toán hiện hành, chẳng hạn như GAAP hoặc IFRS. 

Mức độ và các thông tin chi tiết được cung cấp sẽ phụ thuộc vào bản chất hoạt động kinh doanh của từng công ty .

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Báo cáo tài chínhBáo cáoTài chínhThu nhậpKế toánTiền tệ
Từ khóa: Báo cáo tài chính là gì? Báo cáo tài chính bao gồm những gì?
Nguồn: