Strategic Planning là gì? Lợi ích của hoạch định chiến lược là gì?

Published by TaiPhan on  

Strategic Planning là Hoạch định chiến lược. Đây là một quá trình được thực hiện để xác định các mục tiêu, các chiến lược cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó

I. Strategic Planning là gì?

Strategic Planning là Hoạch định chiến lược. Hoạch định chiến lược là một quá trình được các tổ chức sử dụng để xác định các mục tiêu của họ, các chiến lược cần thiết để hoàn thành các mục tiêu đó và hệ thống quản lý hiệu suất nội bộ sẽ được sử dụng để theo dõi và đánh giá tiến độ.

Strategic Planning là gì? Lợi ích của hoạch định chiến lược là gì?

II. Các yếu tố khi hoạch định chiến lược

- Các tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn rõ ràng.

- Lịch trình rõ ràng để thực hiện chiến lược và giám sát tiến độ.

- Các điểm chuẩn hoặc mục tiêu hàng quý sẽ là các mốc quan trọng trong tiến độ để hướng tới các mục tiêu hàng năm.

- Nhận dạng các nguồn dữ liệu được sử dụng để theo dõi tiến trình.

- Chỉ ra các cá nhân và / hoặc văn phòng chịu trách nhiệm cho mỗi chiến lược.

III. Sử dụng kế hoạch chiến lược ở đâu và khi nào

Ngoài giai đoạn khởi động ban đầu, lập kế hoạch chiến lược có thể là một quá trình hữu ích trong suốt vòng đời phát triển của một doanh nghiệp. Nhìn chung, quyết định về thời điểm hoặc tần suất tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược là cụ thể đối với từng tổ chức. 

Một số tổ chức tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược hàng năm hoặc hai năm một lần, điều chỉnh các mục tiêu và chiến lược xuyên suốt nếu cần. 

Lập kế hoạch chiến lược cũng có thể có lợi cho tổ chức trong bất kỳ trường hợp nào sau đây:

- Thay đổi xu hướng ngành hoặc thị trường kinh tế.

- Trước khi ra mắt sản phẩm hoặc chi nhánh mới của doanh nghiệp.

- Sau khi hợp nhất với một tổ chức khác.

- Sau khi thay đổi lãnh đạo cấp cao.

IV. Các bước tiếp theo để lập kế hoạch chiến lược

Dưới đây là ba bước hữu ích để thực hiện sau khi lập kế hoạch chiến lược ban đầu:

1. Phân bổ các nguồn lực phù hợp với kế hoạch chiến lược

Nếu kế hoạch chiến lược là tài liệu dẫn dắt trọng tâm của một tổ chức, thì nguồn lực tài chính và nhân sự của tổ chức đó phải được phân bổ tương ứng. Điều này có thể đòi hỏi sự tham gia của nhân viên tài chính và vận hành.

2. Phát triển các mục tiêu theo tầng

Các mục tiêu xếp tầng là một cấu trúc mà tổ chức sử dụng để sắp xếp các mục tiêu từ cấp cao nhất của tổ chức đến từng nhân viên. Bắt đầu với các mục tiêu cấp cao nhất từ kế hoạch chiến lược, các tổ chức sau đó lập kế hoạch ngược lại cho các mục tiêu phụ nhỏ hơn mà các văn phòng và cá nhân nhân viên phải hoàn thành để đạt được các kết quả rộng hơn. Làm điều này có thể giúp nhân viên thấy mối liên hệ giữa hiệu suất của họ và sự thành công của tổ chức lớn hơn, điều này có thể tăng động lực và sự gắn bó.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng quản lý hiệu suất

Xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để quản lý hiệu suất có thể giúp tổ chức của bạn đi đúng hướng với quy trình lập kế hoạch chiến lược. Điều này yêu cầu xác định các điểm dữ liệu cần thiết, các cá nhân chịu trách nhiệm phân tích và báo cáo dữ liệu và nhịp độ cuộc họp để xem xét bao gồm tất cả các bên liên quan có liên quan. Các điểm kiểm tra có cấu trúc tạo cơ hội để tinh chỉnh kế hoạch khi cần thiết để đáp ứng hiệu suất.

V. Tại sao phải tiến hành hoạch định chiến lược?

Lập kế hoạch chiến lược là một quá trình tổ chức hữu ích, nếu được thực hiện một cách hiệu quả, có thể làm tăng khả năng một công ty đạt được thành công các mục tiêu của mình. Các lợi ích bổ sung của việc lập kế hoạch chiến lược bao gồm:

- Xây dựng sự đồng thuận và tham gia của tất cả các bên liên quan.

- Thiết lập hệ thống trách nhiệm giải trình.

- Làm rõ các ưu tiên.

- Phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của tổ chức.

- Tạo cơ chế đánh giá tiến độ.

VI. Bước đầu tiên trong quá trình hoạch định chiến lược là gì?

Mặc dù điều này có thể khác nhau giữa các tổ chức, nhưng bước đầu tiên trong quá trình lập kế hoạch chiến lược thường là tạo ra các tuyên bố về sứ mệnh và tầm nhìn. Sẽ rất hữu ích nếu bắt đầu quá trình theo cách này để các giá trị và mục tiêu dài hạn của bạn hướng dẫn các thành phần lập mục tiêu và lập kế hoạch hành động của quá trình. 

Đối với các công ty có tuyên bố về sứ mệnh hoặc tầm nhìn đã được thiết lập vững chắc, bước này có thể phản ánh việc tinh chỉnh nhiều hơn là tạo hoặc tùy chỉnh tầm nhìn để phản ánh một dự án mới hoặc đang thay đổi.

VII. Ai nên tham gia vào việc lập kế hoạch chiến lược của công ty?

Điển hình là các nhà lãnh đạo cấp cao tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược ban đầu. Sau khi phát triển kế hoạch ban đầu, các nhà lãnh đạo thường phổ biến cho bộ phận của họ.
 
Sau khi thành lập, tất cả nhân viên có trách nhiệm thực hiện các chiến lược kế hoạch chiến lược và giám sát tiến độ. Mặc dù các bộ phận khác nhau có thể giám sát các mục tiêu phụ của họ, nhưng lãnh đạo cấp cao lại thường tham gia vào việc quản lý hiệu suất chính thức, liên tục. Nhà phân tích dữ liệu của công ty cũng hỗ trợ quy trình quản lý hiệu suất bằng cách thực hiện các báo cáo và chuẩn bị dữ liệu để lãnh đạo xem xét.

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:Strategic Planningplanhoạch địnhchiến lược
Từ khóa: Strategic Planning là gì? Lợi ích của hoạch định chiến lược là gì?
Nguồn: