BOD là gì? Vai trò của Hội đồng quản trị

Published by TaiPhan on  

BOD là Hội đồng quản trị. Đây là nhóm các cá nhân được các cổ đông bầu làm đại diện. Có trách nhiệm lựa chọn CEO tài năng và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp.

I. BOD là gì?

BOD (Board Of Directors) là hội đồng quản trị. Đây là nhóm các cá nhân được các cổ đông bầu làm đại diện, hội đồng quản trị sẽ thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ để đặt ra các chính sách quản lý và giám sát công ty. 

bod là gì? Vai trò của Hội đồng quản trị

II. Nhiệm vụ của hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thay mặt cổ đông đưa ra quyết định với tư cách là người được ủy thác. Các vấn đề nằm trong sự quản lý của hội đồng quản trị bao gồm:

- Tuyển dụng và sa thải các giám đốc điều hành cấp cao.

- Đưa ra các chính sách cổ tức.

- Đưa ra các chính sách lựa chọn và lương thưởng cho người điều hành. 

Ngoài những nhiệm vụ đó, hội đồng quản trị có trách nhiệm giúp một công ty đặt ra các mục tiêu lớn, hỗ trợ các nhiệm vụ điều hành và đảm bảo công ty có đầy đủ các nguồn lực được quản lý tốt theo ý của mình.

Nói chung, vai trò của các thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) là những người đại diện cho cổ đông. Những cá nhân được bầu vào HĐQT sẽ được trả phí để quản lý và giám sát các hoạt động của công ty để đạt được kết quả tốt. 

Một trong những trách nhiệm quan trọng nhất đối với hội đồng quản trị là  tuyển chọn và ấn định mức thù lao của một CEO (Giám đốc điều hành) có tài để điều hành các hoạt động quản lý hàng ngày của doanh nghiệp.

Ngoài ra, HĐQT không được can thiệp vào việc điều hành công việc hàng ngày của CEO. Họ chỉ phê duyệt các dự toán ngân sách thu chi hàng năm, cố vấn cho ban giám đốc về đường hướng phát triển, kỹ thuật, thị trường. 

III. Cơ cấu của hội đồng quản trị

Cơ cấu và quyền hạn của hội đồng quản trị được xác định bởi luật của tổ chức đưa ra. Quy chế có thể quy định số lượng thành viên hội đồng quản trị, cách thức hội đồng quản trị được bầu (ví dụ: bằng phiếu bầu của cổ đông tại cuộc họp thường niên) và tần suất hội đồng họp. 

Mặc dù không có số lượng thành viên nhất định cho một hội đồng quản trị, nhưng hầu hết có từ 3 đến 31 thành viên. Một số nhà phân tích cho rằng số lượng phù hợp nhất là 7 người.

Hội đồng quản trị phải là cơ quan đại diện cho cả ban giám đốc và lợi ích của cổ đông và bao gồm cả thành viên nội bộ và bên ngoài.

IV. Ban giám đốc là gì?

Để có thể quản lý hết các hoạt động và phòng ban trong doanh nghiệp thì một mình CEO sẽ không thể làm xuể. Do đó, CEO sẽ là người chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống quản lý nhiều tầng lớp khác nhau cho doanh nghiệp. Đứng đầu là CEO, sau đó CEO sẽ lựa chọn tuyển dụng các giám đốc cho các bộ phận, các giám đốc giữ vai trò quản lý các hoạt động phía dưới và báo cáo kết quả trực tiếp cho CEO. Và CEO sẽ người chịu trách nhiệm trực tiếp với HĐQT.

Do đó, ban giám đốc sẽ bao gồm CEO và giám đốc các bộ phận trong doanh nghiệp. 

Chúc bạn thành công.
Chủ đề:BODHĐQTCEOban giám đốc
Từ khóa: BOD là gì
Nguồn: