Ưu và nhược điểm của nguồn vốn FDI

Published by TaiPhan on  

FDI là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng hơn, nhưng FDI vẫn đi kèm với những bất lợi.


Nguồn vốn FDI (FDI là gì ?) là tiền đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài vào một doanh nghiệp ở trong nước. Nó không chỉ đơn thuần là việc chuyển các quỹ tiền tệ; nó đi kèm với một sự quan tâm lâu dài. Quyền lợi lâu dài này được thiết lập khi nhà đầu tư có ít nhất 10% quyền biểu quyết trong doanh nghiệp.

Không nghi ngờ gì nữa, FDI là một động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Mặc dù có những lợi ích rõ ràng hơn, nhưng FDI vẫn đi kèm với những bất lợi. Hãy để chúng tôi phác thảo lợi ích và hạn chế của nguồn vồn FDI.

I. Ưu điểm của nguồn vốn FDI

FDI mang lại lợi ích cho cả nước chủ nhà tiếp nhận dòng vốn FDI và các nhà đầu tư nước ngoài.

1. Những lợi thế chính cho doanh nghiệp là:

- Ưu đãi thuế quan.

- Chi phí lao động tương đối thấp hơn.

- Tỷ lệ trợ cấp.

- Các ưu đãi thuế khác nhau.

- Đa dạng hóa thị trường.

2. Một số lợi ích cho nước sở tại

- Nhiều cơ hội việc làm hơn dẫn đến tăng việc làm.

- Một lượng lớn chuyên môn, kỹ năng, kiến thức và công nghệ của nhà quản lý.

- Phát triển vốn con người.

- Kích thích kinh tế.

- Cung cấp công nghệ cho các nước đang phát triển: Các doanh nghiệp tiếp nhận nhận được hướng dẫn về quản lý, kế toán hoặc pháp lý "thực tiễn tốt nhất" từ các nhà đầu tư của họ. Họ có thể kết hợp công nghệ mới nhất, thực tiễn hoạt động và các công cụ tài chính. 

Bằng cách áp dụng những thực hành này, họ nâng cao lối sống của nhân viên. Điều đó nâng cao mức sống của nhiều người hơn. 

- Cung cấp tài chính cho các nước đang phát triển: Các nước tiếp nhận thấy mức sống của họ tăng lên. Khi công ty nhận đầu tư được hưởng lợi từ khoản đầu tư, nó có thể trả thuế cao hơn. Thật không may, một số quốc gia đã bù đắp lợi ích này bằng cách đưa ra các ưu đãi thuế để thu hút FDI

II. Nhược điểm của nguồn vốn FDI

Mặc dù có nhiều ưu điểm, đầu tư trực tiếp nước ngoài có một số nhược điểm sau đây:

- Sự gia nhập của doanh nghiệp lớn có thể dẫn đến sự dịch chuyển của các doanh nghiệp địa phương.

- Thu hồi lợi nhuận nếu các công ty không tái đầu tư lợi nhuận trở lại nước sở tại. Điều này sẽ dẫn đến dòng vốn lớn từ nước sở tại..

- Không phù hợp với các ngành quan trọng chiến lược: Các quốc gia không nên cho phép nước ngoài sở hữu các công ty trong các ngành quan trọng chiến lược. Điều đó có thể làm giảm lợi thế so sánh của quốc gia.

III. Tầm quan trọng của FDI

Đầu tư FDI là rất quan trọng đối với các nước thị trường đang phát triển và mới nổi. Các công ty của họ cần tài trợ và chuyên môn đa quốc gia để mở rộng hoạt động kinh doanh quốc tế. 

Các quốc gia của họ cần đầu tư tư nhân vào cơ sở hạ tầng, năng lượng và nước để tăng việc làm và tiền lương. LHQ cũng đã thúc đẩy việc sử dụng FDI để chống lại các tác động của biến đổi khí hậu.

Chúc bạn thành công.

Chủ đề:Ưu và nhược điểm của nguồn vốn FDI
Từ khóa: Ưu và nhược điểm của nguồn vốn FDI
Nguồn: