Dòng sự kiện: TON Blockchain

TON FISH là gì? TON FISH BOX là gì ?

Published by TaiPhan on  

TON Fish là Token meme xã hội đầu tiên của Telegram. TON FISH BOX là bộ sưu tập NFT đầu tiên trong hệ sinh thái TON FISH, bao gồm 9.999 miếng.


TON Fish là Token meme xã hội đầu tiên của Telegram

I. TON FISH là gì ?

TON Fish là Token meme xã hội đầu tiên của Telegram.

Website của $FISH: http://tonfish.io

Dự án TON Fish đã làm việc chăm chỉ để thu hút nhiều người hơn tham gia vào hệ sinh thái TON và nhờ có người dùng trong cộng đồng, TON Fish đã thành công rực rỡ với làn sóng Jetton đầu tiên.

- 17.064 người sở hữu🔥
- 3.330 nhà giao dịch đã giao dịch $FISH trong 24 giờ
- Khối lượng giao dịch 950k trong 24 giờ
- Tăng 700% so với giá ra mắt hợp lý
- 112k người theo dõi trên Twitter🔥
- Người theo dõi kênh Telegram 52k🔥
- Thành viên nhóm Telegram 44k🔥
- Thành viên tích cực của nhóm $FISH 4.035
- De Dust $FISH Thanh khoản 252k
- Thanh khoản Ston Fi $FISH 108k
- Đối tác: Tap Fantasy, RoOLZ, Ton Raffles, http://Shard.Zone, Tonot, Parachute
- Cộng đồng Ton Fish ở 13 quốc gia.

TON Fish sẽ tiếp tục xây dựng và chuẩn bị cho đến khi Notcoin niêm yết trên CEX và Telegram ra mắt dịch vụ avatar NFT và một làn sóng lớn hơn xuất hiện trong hệ sinh thái TON.

II. TON FISH BOX là gì

TON FISH BOX là bộ sưu tập NFT đầu tiên trong hệ sinh thái TON FISH

TON FISH BOX
là bộ sưu tập NFT đầu tiên trong hệ sinh thái TON FISH, bao gồm 9.999 miếng. WL được cung cấp cho những người đóng góp sớm cho hệ sinh thái TON FISH và là những NFT đầu tiên trải nghiệm hệ thống nâng cấp.

Website TON FISH BOX : https://getgems.io/collection/EQAGVA6W54JOlp2Y2-_O6mgjJoMSrKYPxej8qlYqPSjFwmKn 

Chủ đề:TON FishTON FISH BOXTONCryptoBlockchain
Từ khóa: TON FISH là gì? TON FISH BOX là gì ?
Nguồn: