Tất tần tật các vị trí công việc trong công ty

Published by TaiPhan on  

Các vị trí thường có trong Ban Giám đốc: Tổng Giám đốc điều hành (CEO), Giám đốc Tài chính (CFO ), Giám đốc Kinh doanh (COO ), Giám đốc Tăng trưởng (CGO), Giám đốc Tiếp thị (CMO), Giám đốc Nhân sự (CHRO)...

I. Các vị trí trong ban giám đốc

Trong Ban Giám đốc của một tập đoàn, có nhiều vị trí cụ thể quan trọng chịu trách nhiệm về các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số vị trí thường có trong Ban Giám đốc:

1. Tổng Giám đốc điều hành (CEO): Là người đứng đầu tập đoàn, có trách nhiệm lãnh đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược.

2. Giám đốc Tài chính (CFO - Chief Financial Officer): Quản lý tài chính, kế toán, thuế và đảm bảo sự bền vững tài chính của tập đoàn.

3. Giám đốc Kinh doanh (COO - Chief Operating Officer): Quản lý hoạt động kinh doanh hàng ngày và các hoạt động sản xuất, cung ứng.

4. Giám đốc Tăng trưởng (CGO - Chief Growth Officer): Có trách nhiệm chủ trì và quản lý các hoạt động liên quan đến việc tăng trưởng doanh số, doanh thu và mở rộng thị trường của doanh nghiệp.

5. Giám đốc Tiếp thị (CMO - Chief Marketing Officer): Định hướng chiến lược tiếp thị, xây dựng thương hiệu và quản lý các hoạt động tiếp thị.

6. Giám đốc Nhân sự (CHRO - Chief Human Resources Officer): Quản lý các hoạt động liên quan đến nhân sự, từ tuyển dụng đến phát triển và quản lý nhân viên.

7. Giám đốc Công nghệ thông tin (CTO - Chief Technology Officer): Định hướng chiến lược công nghệ, phát triển ứng dụng và hệ thống thông tin.

8. Giám đốc Quản lý rủi ro (CRO - Chief Risk Officer): Đảm bảo quản lý rủi ro và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh.

9. Giám đốc Phát triển sản phẩm (CPO - Chief Product Officer): Quản lý nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới.

10. Giám đốc Quan hệ cổ đông (CRO - Chief Investor Relations Officer): Chịu trách nhiệm về giao tiếp với cổ đông và thị trường tài chính.

11. Giám đốc Luật pháp (CLO - Chief Legal Officer): Đảm bảo tuân thủ pháp luật và quản lý các vấn đề pháp lý.

12. Giám đốc Phát triển bền vững (CSO - Chief Sustainability Officer): Quản lý chiến lược phát triển bền vững và xây dựng thực tiễn kinh doanh xanh.

Lưu ý rằng cấu trúc Ban Giám đốc có thể thay đổi tùy theo ngành công nghiệp và quy mô của tập đoàn.

II. Các vị trí cấp dưới của các giám đốc này

Dưới đây là một số vị trí cấp dưới của các giám đốc đã được liệt kê ở trên:

1. Giám đốc Kinh doanh (COO)

- Quản lý Kế hoạch sản xuất.
- Giám đốc Quản lý Chuỗi cung ứng.
- Trưởng Phòng Sản xuất.
- Trưởng Phòng Quản lý Dự án.

2. Giám đốc Tài chính (CFO)

- Giám đốc Quản lý Tài chính.
- Trưởng Phòng Kế toán.
- Trưởng Phòng Tài chính.
- Giám đốc Điều hành Kế toán.

3. Giám đốc Tiếp thị (CMO)

- Trưởng Phòng Tiếp thị Sản phẩm.
- Trưởng Phòng Tiếp thị Nội dung.
- Giám đốc Quảng cáo và Truyền thông.
- Giám đốc Phân tích Thị trường.

4. Giám đốc Nhân sự (CHRO)

- Trưởng Phòng Quản lý Nhân sự.
- Giám đốc Đào tạo và Phát triển.
- Giám đốc Tuyển dụng và Tuyển chọn.
- Trưởng Phòng Phúc lợi Nhân viên.

5. Giám đốc Khoa học Dữ liệu (CDO)

- Trưởng Phòng Dữ liệu và Phân tích.
- Giám đốc Phân tích Dữ liệu.
- Trưởng Phòng Quản lý Dữ liệu.
- Giám đốc Khai thác Dữ liệu.

6. Giám đốc Công nghệ Thông tin (CIO)

- Trưởng Phòng Quản lý Hệ thống.
- Giám đốc Phát triển Ứng dụng.
- Trưởng Phòng An ninh Mạng.
- Giám đốc Quản lý Dự án Công nghệ.

7. Giám đốc Phát triển Sản phẩm (CPO)

- Trưởng Phòng Thiết kế Sản phẩm.
- Trưởng Phòng Phát triển Sản phẩm.
- Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển.
- Giám đốc Quản lý Dòng sản phẩm.

8. Giám đốc Quản lý Rủi ro (CRO)

- Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro.
- Trưởng Phòng An toàn Tài chính.
- Giám đốc Quản lý Tuân thủ.
- Giám đốc Đánh giá Rủi ro.

9. Giám đốc Quan hệ Khách hàng (CCO)

- Trưởng Phòng Dịch vụ Khách hàng.
- Giám đốc Chăm sóc Khách hàng.
- Trưởng Phòng Giao dịch Khách hàng.
- Giám đốc Thành viên Khách hàng.

10. Giám đốc Chiến lược (CSO)

- Trưởng Phòng Chiến lược Kinh doanh.
- Trưởng Phòng Quản lý Dự án Chiến lược.
- Giám đốc Phân tích Chiến lược.
- Giám đốc Nghiên cứu Thị trường.

Những vị trí này thường tham gia thực hiện các chức năng cụ thể dưới sự hướng dẫn và quản lý của các giám đốc cấp cao hơn. Tên gọi và số lượng vị trí cấp dưới có thể thay đổi tùy theo kích thước và cấu trúc của tập đoàn.

III. Các vị trí nhân viên cấp dưới của Giám đốc tăng trưởng (CGO)

1. Trưởng Phòng Kế hoạch và Chiến lược Kinh doanh.

2. Trưởng Phòng Phân tích Thị trường.

3. Trưởng Phòng Quản lý Dự án.

4. Trưởng Phòng Phát triển Sản phẩm.

5. Trưởng Phòng Quản lý Rủi ro.

6. Trưởng Phòng Điều phối Thị trường.

7. Trưởng Phòng Khách hàng và Chăm sóc Khách hàng.

8. Trưởng Phòng Quản lý Quan hệ Nhà cung cấp.

9. Trưởng Phòng Quản lý Hoạt động Công nghệ.

10. Trưởng Phòng Chiến lược Kinh doanh và Phát triển Kinh doanh.

Những vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chiến lược và kế hoạch tổng thể của tập đoàn, thường làm việc dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Giám đốc Tăng trưởng (CGO).

Chủ đề:CEOCFOCOOCGOCFOCTOCRO
Từ khóa: Tất tần tật các vị trí công việc trong công ty
Nguồn: