Dòng sự kiện: Crypto Blockchain

Các giải pháp Layer 2 và dự án sử dụng các giải pháp Layer 2 này trên Ethereum

Published by TaiPhan on  

Các giải pháp Layer 2 được phát minh trên Ethereum: State Channels, Plasma, Sidechains, ZK Rollups, Optimistic Rollups, Validium. Các dự án sử dụng Layer 2: zkSync, Optimism, Starkware, AZtec.


Các giải pháp Layer 2 được tạo ra nhằm giảm tải cho mạng Ethereum bằng cách xử lý một phần hoặc toàn bộ các giao dịch ngoại tuyến trên một lớp phụ. Điều này giúp tăng tốc xử lý, giảm phí giao dịch và cải thiện khả năng mở rộng của Ethereum.

Các giải pháp Layer 2 và dự án sử dụng các giải pháp Layer 2 này trên Ethereum

Nguồn ảnh: Coin98

Dưới đây là một số giải pháp Layer 2 đã được phát minh và triển khai trên Ethereum, cùng với các dự án đã ứng dụng chúng:

I. State Channels

Giải pháp State Channels cho phép các bên thực hiện các giao dịch ngoại tuyến (off-chain) mà không cần phải ghi vào blockchain chính, giúp giảm tải cho mạng chính và tăng tốc độ xử lý.

- Giải pháp: Cho phép các giao dịch ngoại tuyến (off-chain) giữa các bên mà không cần phải ghi vào blockchain chính.

- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: OMG network, Gluon, Gazelle, LeapDao, Polygon...

II. Plasma

Giải pháp Plasma cho phép tạo ra các chuỗi con (sidechain) độc lập, được liên kết với blockchain chính (root chain) của Ethereum. Các chuỗi con này xử lý các giao dịch nhanh hơn và giảm tải cho blockchain chính.

- Giải pháp: Tạo ra các chuỗi con (sidechain) độc lập để xử lý các giao dịch nhanh hơn và giảm tải cho blockchain chính.

- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: Raiden, Connext, State channels, Kchannels, Perun...

Cơ chế hoạt động của Plasma dựa trên việc tạo ra một chuỗi con (child chain) trong đó các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và không cần phải ghi lại trên blockchain chính. Thay vào đó, chỉ có các thông tin quan trọng, chẳng hạn như trạng thái cuối cùng của chuỗi con, được ghi lại trên blockchain chính. Các giao dịch chi tiết và thông tin quan trọng được bảo vệ bằng các cơ chế bảo mật và xác thực.

III. Sidechains

Giải pháp Sidechains cho phép tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng của blockchain bằng cách tạo ra các chuỗi con (sidechains) hoạt động độc lập và song song với blockchain chính, nhưng blockchain chính vẫn có thể liên kết và tương tác với nó. 

Các sidechains hoạt động như một mạng riêng, có thể xử lý các giao dịch nhanh hơn và với chi phí thấp hơn so với blockchain chính. Các giao dịch trên sidechains không cần phải được ghi lại trên blockchain chính, giúp giảm tải cho mạng chính và tăng tốc xử lý.

- Giải pháp: Xây dựng các chuỗi con hoạt động độc lập và tương tác với blockchain chính, giúp tăng tốc và mở rộng khả năng xử lý.

- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: xDai, Skale, POA...

IV. Rollups

Giải pháp Rollups hoạt động bằng cách gộp nhiều giao dịch vào một giao dịch duy nhất và sau đó ghi lại trạng thái của các giao dịch đó trên blockchain chính của Ethereum. Các giao dịch chi tiết được xử lý ngoại tuyến (off-chain) và chỉ có kết quả cuối cùng được ghi lại trên blockchain chính. Nhằm cải thiện tốc độ xử lý và khả năng mở rộng của mạng.

- Giải pháp: Gom nhóm nhiều giao dịch thành một giao dịch duy nhất để giảm tải cho blockchain chính.

Có hai loại giải pháp Rollups phổ biến:

1. ZK Rollups:


Giải pháp ZK Rollup (Zero-Knowledge) là một phương pháp Rollup sử dụng công nghệ Zero-Knowledge để chứng minh tính hợp lệ của các giao dịch và ghi chỉ lại kết quả cuối cùng của giao dịch lên Blockchain chính, thay vì phải ghi chi tiết toàn bộ dữ liệu của từng giao dịch lên Blockchain chính.


- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: zkSync, Hermez Network, Loopring, Starkware, AZtec, MatterLabs...

2. Optimistic Rollups:


Giải pháp Optimism là một dự án tập trung vào triển khai giải pháp Optimistic Rollup trên Ethereum. Nó cung cấp một môi trường ngoại tuyến để xử lý các giao dịch và xác nhận tính hợp lệ của chúng trên blockchain chính.

- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: Optimism, Offchain Labs, Fuel, Cartesi...

V. Validium

Giải pháp Validium là một giải pháp Layer 2 trên Ethereum, nhằm cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng. Nó tương tự như giải pháp Rollup, các giao dịch được xử lý off-chain và sau đó được ghi lại trên blockchain chính của Ethereum dưới dạng một chứng minh (proof). Tuy nhiên, Validium sử dụng một phương thức xác minh khác so với Rollup, Validium sử dụng một nhóm các nút xác minh đáng tin cậy (trusted validators) để kiểm tra và xác minh tính hợp lệ của các giao dịch.

Validium giúp tăng tốc độ xử lý giao dịch và giảm phí, đồng thời vẫn đảm bảo tính an toàn và bảo mật bằng cách sử dụng một nhóm xác minh đáng tin cậy. Mô hình này phù hợp cho các ứng dụng có yêu cầu bảo mật cao.

- Giải pháp: Sử dụng các kỹ thuật off-chain để xử lý giao dịch và xác nhận trạng thái trên mạng chính Ethereum.

- Các dự án sử dụng giải pháp Layer 2 này trên ETH: StarkEx...

Danh sách trên không phải là toàn bộ các giải pháp Layer 2 và các dự án triển khai trên Ethereum. Cộng đồng Ethereum liên tục nghiên cứu và phát triển các giải pháp Layer 2 khác nhau để cải thiện hiệu suất và khả năng mở rộng của mạng.

Chúc bạn thành công.


Chủ đề:Layer 2EthereumState ChannelsPlasmaSidechainsRollupsZK RollupsOptimistic RollupsValidium
Từ khóa: Các giải pháp Layer 2 và dự án sử dụng các giải pháp Layer 2 này trên Ethereum
Nguồn: https://coinranking.com/coins/layer-2