Net profit

Net profit là gì? Tại sao Lợi nhuận ròng (Net profit) lại quan trọng

Net profit là lợi nhuận ròng, đây là số tiền công ty còn lại từ tổng doanh thu sau khi trừ tất cả chi phí. Các chi phí bao gồm giá vốn sản phẩm, chi phí...
«  1  »